Regulamin działalności klubu sportowego KLUB SPORTOWY BODY CHANGERS SP. Z O.O. z siedzibą w Krakowie

Postanowienia ogólne

 1. Klub sportowy został powołany w KLUB SPORTOWY BODY CHANGERS SP. Z O.O. z siedzibą w Krakowie (dalej: BODY CHANGERS) i zwany jest dalej „Klubem Sportowym” lub “Klubem”.
 2. Klub jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem, które może prowadzić odpłatną działalność statutową.
 3. Klub we własnym imieniu może nabywać prawa, w tym własność i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane.
 4. Klub jest klubem sportowym zgodnie z przepisami Ustawy o sporcie.

Podstawą działania Klubu są przepisy Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U.2022.0.1599 t.j.) oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.

Terenem działalności Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może on prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Siedzibą Klubu sportowego jest Kraków.

Cele i środki działania

Celem działania Klubu sportowego jest:

 1. Krzewienie pasji i animacja społeczno-kulturalna wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
 2. Wspieranie, rozwój, promocja i upowszechnianie sportu i kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
 3. Krzewienie pasji do sportu wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
 4. Podejmowanie działań, których następstwem będzie inspirowanie młodych ludzi do pielęgnowania swoich pasji,
 5. Promocja aktywnego wypoczynku,
 6. Organizacja, rozwój i popularyzacja różnych form tańca, kultury i sztuki oraz innych aktywności,
 7. Pomoc rodzinom dzieci i młodzieży znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz pomoc w wyrównywaniu szans tych rodzin,
 8. Podejmowanie działań na rzecz promocji ruchu, ekologii i edukacji,
 9. Organizacja, rozwijanie działalności prowadzącej do utrzymania i podnoszenia sprawności fizycznej społeczeństwa: dorosłych, młodzieży i dzieci,
 10. Propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
 11. Rozwijanie zamiłowania do systematycznego uprawiania różnych form aktywności i sportu w różnych środowiskach,
 12. Organizacja współzawodnictwa sportowego,
 13. Ochrona i promocja zdrowia,
 14. Pobudzanie i stymulowanie pasji twórczej dzieci i młodzieży,
 15. Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do edukacji i kultury,
 16. Pomoc młodzieży w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych i barier w rozwoju swojego talentu,
 17. Pobudzanie i stymulowanie aktywności społecznej i kulturalnej w szczególności wśród dzieci i młodzieży,
 18. Wspieranie rozwoju utalentowanych młodych sportowców,
 19. Wspieranie rozwoju utalentowanych młodych artystów, w zakresie sportu, rekreacji, tańca, ekologii i sztuki,
 20. Nawiązywanie współpracy ze środowiskami i organizacjami o podobnych celach,
 21. Inicjatywy związane z ekologią i zdrowym trybem życia,
 22. Promowanie postaw odpowiedzialnych wobec natury, zwierząt i otoczenia, 
 23. Wspieranie i organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży,
 24. Wspieranie idei wolontariatu, promocja i organizacja wolontariatu,
 25. Pomoc osobom starszym i seniorom z problemami zdrowotnymi,
 26. Szkolenie w zakresie profilaktyki zdrowotnej dla osób starszych i seniorów,
 27. Prowadzenie zajęć w zakresie aktywności wyciszających oraz innych form aktywności i odbudowy zdrowia dla osób podatnych na trudności metaboliczne lub otyłość oraz z problemami z krążeniem,
 28. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym terapie wspierające ich rozwój społeczny, emocjonalny, fizyczny, psychiczny i umysłowy,
 29. Popularyzacja wiedzy z zakresu wychowania dzieci i młodzieży oraz rozwój umiejętności wychowawczych rodziców i osób pracujących z dziećmi i młodzieżą,
 30. Działania związane z rehabilitacją ruchową i fizjoterapią. 

Klub sportowy realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizowanie zajęć sportowych, tanecznych, kulturalnych, plastycznych, artystycznych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych,
 2. Organizowanie warsztatów, turniejów, zgrupowań, dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych,
 3. Organizację wypoczynku w tym: obozów, kolonii, obozów sportowych, obozów wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych,
 4. Organizację akcji społecznych, sympozjów, seminariów, wykładów, warsztatów spotkań, kursów konferencji i innych wydarzeń szkoleniowych związanych z tematyką animacji społeczno-kulturalnej i aktywności fizycznej,
 5. Opiekę i wspieranie ponadprzeciętnych utalentowanych młodych sportowców, w szczególności poprzez przyznawanie stypendiów oraz nagród,
 6. Opiekę i wspieranie utalentowanych młodych artystów, w szczególności poprzez przyznawanie stypendiów oraz nagród,
 7. Organizowanie działalności informacyjnej i wydawniczej,
 8. Propagowanie rozwoju pasji, aktywności sportowej i zdrowego trybu życia w szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych,
 9. Prowadzenie kampanii społecznych promujących życie z pasją,
 10. Prowadzenie zajęć rozwijających uzdolnienia dzieci, młodzieży oraz dorosłych w szkołach, świetlicach, ośrodkach kultury, ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych, ośrodkach edukacyjnych, ośrodkach pomocy społecznej, obozach wypoczynkowych, obozach sportowych, koloniach i innych,
 11. Współdziałanie w realizacji państwowego programu upowszechniania kultury fizycznej i profilaktyki zdrowotnej,
 12. Prowadzenie klubu sportowego,
 13. Wykonywanie zadań zleconych w zakresie sportu i upowszechniania kultury oraz kultury fizycznej,
 14. Organizowanie zawodów oraz masowych imprez sportowo –rekreacyjnych,
 15. Propagowanie uprawiania różnych form aktywności, a także upowszechnianie i stosowanie innych form aktywnego wypoczynku,
 16. Opracowywanie planów i kierunków szkolenia oraz doszkalania trenerów, instruktorów, sędziów, zawodników, działaczy społecznych i pracowników etatowych oraz weryfikacja metod szkolenia przy współpracy z instytucjami i uczelniami zajmującymi się problematyką różnych form aktywności, sportu i innych aktywności oraz wspieranie rozwoju utalentowanych młodych artystów, w zakresie sportu, rekreacji,
 17. Prowadzenie działalności wydawniczej, oświatowej, szkoleniowej i popularyzatorskiej oraz inicjowanie i popieranie prac naukowo-badawczych w zakresie tańca. Działalność statutowa jest niedochodowa,
 18. Udzielanie licencji zawodnikom działającym w ramach BODY CHANGERS,
 19. Organizowanie koncertów, imprez kulturalnych, przeglądów i festiwali oraz konkursów z udziałem wykonawców krajowych i zagranicznych,
 20. Współpracę z władzami samorządowymi i rządowymi,
 21. Uczestniczenie w imprezach kulturalnych i sportowych na terenie kraju i poza jego granicami,
 22. Realizowanie międzynarodowych projektów, warsztatów oraz wymian młodzieży,
 23. Organizowanie i pozyskiwanie środków krajowych i zagranicznych na zakupu wyposażenia potrzebnego do funkcjonowania placówek oświatowych, wychowawczych oraz świetlic,
 24. Organizowanie i tworzenie przedstawień artystycznych,
 25. Organizowanie zbiórek pieniężnych i rzeczowych,
 26. Organizowanie lub współorganizowanie i pozyskiwanie środków krajowych i zagranicznych na realizację różnych form wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
 27. Promocja nietypowych zainteresowań oraz młodych artystów,
 28. Organizowanie i pozyskiwanie środków krajowych i zagranicznych na pomoc stypendialną dla uzdolnionych dzieci i młodzieży w tym przyznawanie nagród i stypendiów wspierających działalność osób prawnych oraz innych nieposiadających osobowości prawnej prowadzących działalność zbieżną z celami Klubu,
 29. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 30. Działania promocyjno-reklamowe,
 31. Pomoc osobom starszym i seniorom z problemami zdrowotnymi,
 32. Szkolenie w zakresie aktywności kulturalnych, sportowych i ekologicznych dla osób starszych i seniorów,
 33. Prowadzenie zajęć z zakresu aktywności wyciszających oraz innych form aktywności i odbudowy zdrowia dla osób podatnych na trudności metaboliczne lub otyłość oraz z problemami z krążeniem.

Członkostwo

 1. Członkiem Klubu sportowego może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która złoży pisemne oświadczenie o przystąpieniu do Klubu oraz akceptacji jego Regulaminu i zostanie przyjęta przez Zarząd BODY CHANGERS.
 2. W przypadku odmowy przyjęcia do Klubu kandydatowi na członka przysługuje odwołanie do Zarządu BODY CHANGERS w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji o odmowie przyjęcia go do Klubu.
 3. Utrata członkostwa następuje w przypadku:
 1. śmierci członka,
 2. mailowej rezygnacji z 1 miesięcznym okresem wyprzedzenia, złożonej na adres mailowy krakow@allforbody.pl 
 3. utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,
 4. utraty praw publicznych,
 5. wykluczenia członka Klubu z powodu:
 1. Decyzję o wykluczenia członka ze Klubu podejmuje Zarząd BODY CHANGERS.

Członkowie mają prawo:

 1. korzystania z wszelkich form działalności Klubu;
 2. udziału w wydarzeniach oraz imprezach organizowanych przez Klub;
 3. uczestniczyć we wszystkich przedsięwzięciach realizowanych w ramach zadań statutowych Klubu, które są do nich adresowane;
 4. uczestniczyć w zawodach i imprezach sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez Klub.

Członkowie mają obowiązek:

 1. brania udziału w działalności Klubu i realizacji jego celów;
 2. troszczyć się o dobro i rozwój Klubu;
 3. dbać o sprzęt i urządzenia Klubu;
 4. przestrzegania statutu i uchwał władz Klubu;
 5. regularnego opłacania składek, zgodnych ze złożonym oświadczeniem. 

Organy Klubu

 1. Organem Klubu jest: Zarząd BODY CHANGERS, zwany dalej “Zarządem”.
 2. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swoich funkcji.
 1. Zarząd składa się z co najmniej jednej osoby.
 2. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy to składa się on z Prezesa Zarządu oraz Członków Zarządu.
 3. Członkostwo w Zarządzie BODY CHANGERS ustaje w przypadku odwołania, rezygnacji z członkostwa, śmierci członka Zarządu.
 4. Kadencja Zarządu trwa 50 lat.
 5. Funkcję Prezesa Zarządu lub Członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 6. W razie zmian w składzie Zarządu w ciągu kadencji okres pełnienia funkcji przez nowo powołanych członków kończy się z upływem kadencji całego Zarządu.
 1. Zarząd kieruje działalnością Klubu i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
 1. kierowanie powierzonymi poszczególnym członkom Zarządu działaniami organizacyjnymi Klubu,
 2. uchwalanie rocznych planów finansowych,
 3. uchwalanie regulaminów,
 4. sprawowanie zarządu majątkiem Klubu,
 5. sporządzanie sprawozdań z działalności Klubu,
 6. przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji,
 7. podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie przekazanych do kompetencji Rady,
 8. reprezentowanie Klubu.
 1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał powziętych zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej Prezesa Zarządu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 2. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane na jego posiedzeniach lub w formie głosowania pisemnego, o ile wszyscy członkowie Zarządu wyrażą zgodę na tę formę głosowania.
 3. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnionym zakresem spraw należących do zadań Klubu.

Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Klubem w stosunku pracy.

Wynagrodzenie Członków Zarządu i pracowników BODY CHANGERS jest wypłacane z wypracowanych środków.

Sposób reprezentacji

 1. Oświadczenia woli w imieniu BODY CHANGERS we wszystkich sprawach, także majątkowych, składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.
 2. Zarząd jest uprawniony do zmiany regulaminu na podstawie uchwały.

Środki finansowe Klubu

Dochody Klubu mogą pochodzić w szczególności z:

 1. dotacji i subwencji oraz grantów;
 2. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
 3. dochodów z majątku Klubu;
 4. dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, w szczególności papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym;
 5. odsetek i depozytów bankowych;
 6. prowadzonej działalności;
 7. dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych;
 8. składek członkowskich.
 1. Dochody z dotacji mogą być użyte na realizację wszystkich celów Klubu, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 2. Klub może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.

Środkami finansowymi Klubu zarządza Zarząd BODY CHANGERS, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem oraz uchwałami Zarządu BODY CHANGERS.

Postanowienia końcowe

 1. Klub sportowy ulega rozwiązaniu na podstawie uchwały Zarządu BODY CHANGERS.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu Zarząd BODY CHANGERS dokonuje wyboru Likwidatora i określa przeznaczenie pozostałych środków finansowych Klubu.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o sporcie.