REGULAMIN ZAWODÓW

 § 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

 1. Regulamin określa zasady udziału w wydarzeniu o charakterze sportowym. 
 2. Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają: 
  1. Organizator – KLUB SPORTOWY BODY CHANGERS SP. Z O.O., przy ul. Kapelanka 12 w Krakowie, NIP: 6762594225.
  2. Uczestnik – osobę spełniającą warunki uczestnictwa zgodnie z § 2 niniejszego Regulaminu.  
  3. Wydarzenie – zawody sportowe.

 § 2 ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA 

 1. W Wydarzeniu mogą wziąć udział wyłącznie Uczestnicy, zarejestrowani do udziału w Wydarzeniu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Udział w wydarzeniu jest dobrowolny.  Uczestnik ma prawo w każdym momencie do odstąpienia z udziału w wydarzeniu oraz rezygnacji z wykonania poszczególnych ćwiczeń.
 3. Uczestnikiem może być osoba, która spełnia wymagania przynajmniej jednej z czterech kategorii.
 4. Warunkiem udziału w Wydarzeniu jest:
  1. rejestracja na Wydarzenie poprzez link: www.allforbody.pl/zapisynazawody
  2. podpisanie oświadczenia zdrowotnego oraz deklaracji, gdzie uczestnik potwierdza, że jest świadomy zagrożeń wynikających z charakteru Wydarzenia, których jest uczestnikiem; 
  3. wyrażenie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika podanych w zgłoszeniu, o którym mowa powyżej;  
  4. wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku Uczestnika w przekazach medialnych oraz w materiałach promocyjnych Organizatorów, w zakresie określonym w ust. 7 poniżej.
 5. Wzory powyższych oświadczeń zostaną wysłane za pośrednictwem poczty e-mail. Powyższe oświadczenia podane w zgłoszeniu
  e-mail stanowią jego integralną część. Brak podania jakiegokolwiek oświadczenia uniemożliwi udział Uczestnika w Wydarzeniu co szczegółowo uzasadnia niniejszy regulamin.
 6. Udział w wydarzeniu jest nieodpłatny i ogólnodostępny. Zgłoszenia na Wydarzenie przyjmowane są do 10 maja.
 7. Ze względu na fakt, iż integralną częścią Wydarzenia może być również utrwalenie uczestnictwa klientów w wydarzeniu, Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na używanie jego wizerunku w przypadku utrwalania przebiegu wydarzenia, zarówno w postaci foto, jak i wideo i nie będzie rościł sobie praw majątkowych z powodu ich wykorzystania. Uczestnik zostanie każdorazowo poinformowany, jeśli na miejscu pojawi się osoba utrwalająca foto lub video. Na prośbę uczestnika organizator każdorazowo usunie zdjęcie lub wideo, na którym wypadł niekorzystnie. Zdjęcia będą publikowane tylko przez kanały należące lub powiązane z organizatorem. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na utrwalanie materiałów, prosimy nie pozować i usunąć się z przestrzeni zdjęcia lub video oraz poinformować o tym osobę wykonującą materiały w momencie jego powstawania, tak by mogła w odpowiednim czasie zareagować w przypadku np. zdjęć grupowych czy ujęć video, gdzie inni uczestnicy chcieliby zostać utrwaleni. Materiały są wykorzystywane do promocji oraz w celach marketingowych, ale też wielokrotnie są przedmiotem Wydarzenia, którą jest utrwalenie wydarzenia czy relacja uczestnictwa danej osoby/ grupy osób w wydarzeniu, co jest ujęte w ofercie Wydarzenia lub oferowane słownie. Materiały nie będą wykorzystywane komercyjnie i nie będą przekazywane osobom trzecim. Materiały nie będą wykorzystywane i tworzone wbrew obowiązującym w Polsce przepisom. 

§ 3 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 

 1. Organizator informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia miejsca wydarzenia. Zastrzega się, by nie pozostawiać wartościowych rzeczy bez nadzoru, w celu zminimalizowana ryzyka kradzieży oraz zgubienia cennych rzeczy. Uczestnik deklaruje, że nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania w przypadku, gdy kradzież lub pozostawione na terenie wydarzenia rzeczy doznają uszkodzenia lub zaginą w momencie, gdy nie dochował szczególnej staranności w celu ich zabezpieczenia (pozostawienia pod nadzorem lub w wyznaczonym do tego miejscu), mimo zaleceń ze strony Organizatora. Uczestnik taką deklaracje składa podpisując oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu. 
 2. Organizator informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia uczestnika wydarzenia. W szczególności Organizator zapewnia dostęp do podstawowej pomocy medycznej w razie urazów powstałych w trakcie lub w związku z Wydarzeniem. Jednocześnie Uczestnik deklaruje, iż nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku doznania kontuzji lub uszczerbku na zdrowiu, który został doznany w wyniku niedostosowania się do poleceń i uwag organizatora, przedstawicieli Organizatora, osób współpracujących lub pomagających Organizatorowi w realizacji tego Wydarzenia, sponsorów i partnerów Wydarzenia. Uczestnik taką, szczegółową deklaracje składa podpisując oświadczenie zdrowotne oraz oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu.
 3. Ze względu na charakter Wydarzenia, Uczestnik powinien liczyć się z powstaniem otarć, zadrapań, siniaków, a także innych kontuzji, deklaruje tym samym, że został o tym poinformowany, co potwierdza w osobnym oświadczeniu. 
 4. Niezależnie od powyższego Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania udziału w Wydarzeniu Uczestnikom, którzy w jego ocenie wymagają interwencji medycznej lub opieki w innym zakresie bądź też ze względu na swoje zachowanie stwarzają zagrożenie dla siebie, innych Uczestników Wydarzenia lub przedstawicieli Organizatora bądź osób współpracujących lub pomagających Organizatorowi w realizacji tego Wydarzenia, jak również sponsorów i partnerów Wydarzenia.  
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy udziału w Wydarzeniu Uczestnikowi, który znajduje się w stanie po spożyciu alkoholu lub substancji odurzających, agresywnemu, w stroju zagrażającym bezpieczeństwu, a także podejmującemu jakiekolwiek działania, które mogą zagrażać zdrowiu lub życiu pozostałych Uczestników oraz przedstawicieli Organizatora, osób współpracujących lub pomagających Organizatorowi w realizacji tego Wydarzenia, sponsorów i partnerów Wydarzenia.  
 6. Z racji charakteru wydarzenia uwzględniającego aktywność fizyczną oraz prawdopodobieństwo kontuzji powstałych w wyniku niedokładnego wypełniania poleceń organizatora, Uczestnik podpisuje dodatkowe oświadczenie zdrowotne, mające na celu deklaracje stanu zdrowia przez Uczestnika. 
 7. Każdy Uczestnik deklaruje, że osobiście odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone przez niego na terenie Wydarzenia. W tym szkody fizyczne i materialne, za które deklaruje zadośćuczynić zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Cywilnego. 
 8. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania. Podpisanie oświadczenia o przeczytaniu i akceptacji regulaminu uznane zostaje jako świadoma zgoda na powyższe zapisy i uznane za obowiązujące obydwie strony. 
 9. Regulamin ma również charakter oświadczenia obydwu stron i jest oparty o zasadę indywidualnego uzgodnienia obydwu stron.

 § 4 CHARAKTER ZAWODÓW

 1. Organizator informuje, iż przedmiotem Wydarzenia są zawody o charakterze sportowym.
 2. Każda osoba, która przebywa na terenie Wydarzenia, musi znajdować się na liście uczestników.
 3. Zabrania się rejestrowania, utrwalania i rozpowszechniania za pomocą foto, video, czy ścieżki dźwiękowej pobytu na terenie Wydarzenia bez zgody organu odpowiedzialnego za takie zezwolenia. Każda próba utrwalenia pobytu na terenie Wydarzenia zajęć, wizerunku trenera czy innych uczestników zajęć zostanie bezwzględnie zgłaszana do organów odpowiedzialnych za ochronę tych praw i kierowana na drogę sądową bez możliwości polubownego rozwiązania sprawy. 
 4. Organizator informuje, że teren Wydarzenia jest monitorowany ze względów bezpieczeństwa. Przebywanie na terenie obiektu może być skrupulatnie rejestrowane (audio i video) w celach zapewnienie bezpieczeństwa uczestników i pracowników za pomocą różnych środków (smartphone, tablet, kamera, rejestracja audio, telefon itp.). Ma to posłużyć w przypadku jakichkolwiek sporów prawnych lub sądowych jako materiał dowodowy. Rejestrowany jest teren Wydarzenia na wypadek wtargnięcia osób nie będących naszymi klientami. Jest to działanie jedynie prewencyjne w trosce o najwyższą jakość Wydarzenia. Materiały te, jeśli powstaną, będą kasowane po wydarzeniu i nie będą przetrzymywane, jeśli nie dojdzie do niepowołanych zdarzeń. 
 5. W związku z rozporządzeniem Unijnym RODO informujemy, że informacje o tym w jaki sposób są przetwarzane Wasze dane są dostępne tutaj: LINK

§ 5 ZASADY OCENY ZAWODÓW, KATEGORIE I NAGRODY

 • Kategorie zawodów:
 1. kobiety do 14 roku 
 2. kobiety 14+ 
 3. mężczyźni do 14 
 4. mężczyźni 14+
 1. Warunki do przystąpienia do zawodów: Do standardowych kategorii warunkiem przystąpienia jest płeć i wiek.
 2. Warunki oceniania: Całe zawody mają charakter sportowy. Podstawą do wyłonienia zwycięzcy jest największa ilość punktów z czterech poniższych kategorii. 
 3. Punktacja na zawodach: 

1

Rzut piłką lekarską w dal (5kg kobiety, 7 kg mężczyźni)

uzyskane cm / 4

2

Skakanka obunóż ilość na czas w 60 s

ilość przeskoków

3

Skok w dal z miejsca

uzyskane cm 

4

Rzut piłką tenisową do celu 10 rzutów 

każde trafienie 20 pkt 

 1. Uczestnik Wydarzenia otrzyma medal za uczestnictwo.
 2. Nagrody (we wszystkich kategoriach):
 • 1 miejsce – puchar / statuetka 
 • 2 miejsce – puchar / statuetka 
 • 3 miejsce -puchar / statuetka 

§ 6 SIŁA WYŻSZA

 1. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej (przez Siłę Wyższą rozumie się zdarzenia pozostające poza kontrolą Organizatora i Uczestnika, których nie mogły one przewidzieć ani zapobiec, a które zakłócają lub uniemożliwiają realizacji umowy), Organizator, jeśli taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jego zobowiązań niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 3 dni, powiadomi Uczestników o takich okolicznościach i ich przyczynie. W przypadku wystąpienia Siły Wyższej, która nie pozwoli zorganizować Wydarzenia, Organizator zmieni termin Wydarzenia.